د پاڼې محتوا

شعرونه


غزل

ذکـــر د نــــشې کوي یا د میـــــــکدې کوي ذکـــ‎رخو هغه وي چې څوک یې د کعبې کوي خوښ به څوک  وي هله چې ق ...

تصوير

که بد رنګه مو په سرو وهي ميخونه خو دا ښکلي مو په زړو وهي ميخونه چې نه وګورو نه ښکلي چېرته ياد کړو زموږ په ستر ...

دنیا تشه ښکاري ماته

نن په ښار کې هیڅوک نشته نن په ښار خوره چوپتیا ده نن دښار خلک غیب شوي لکه ګډه چې وبا ده ویل کیږي دلته هلته څو ...

سولې کله راځې؟

سترګې مې شوې درپسې سپینې سولې کله راځې؟ له زړه مې وڅاڅېدې وینې سولې کله راځې؟ مونږ هره ورځ خاورو ته سپارو دن ...

غزل

تــا په ما بانـــدي اکثــــر کــــــړی ګُـمان دی چې زه څومره بد سړی یم بد مي شان دی پــــــه یـــــوه لاره ...

وروستی یاد

حلق مې تریخ دی ګلې راشه څو خوږې پستې خبرې مې را و ځنځوه غوږ کې مازیګر دی په لوېدو یم ډېر سوچونه ورته مه کړ ...

انسانان!

سپوږمۍ نه ژړل هماغسې موسکۍ وه عجیبه وه ستوري هم و، راختلي خو له نورو شپو نه فرق یې و، په دې کې لږ سپیره وو ما ...

بیتونه

که خان خاین وخوت له خانه تېر یو موږ پښتانه یو له خپل ځانه تېــر یو د دین نـــاموس او د وطن لپـــــاره ســــر ...