د پاڼې محتوا

شعرونه


غزل

سـپـېده دم او په سبا کېد سپوږمۍ په تجلا کې د یو ګـــور چـــنـار د لاندې وم د یار سره په خوا کې څه د مینې راز و نی ...

باران

څومره مې وغوښته باران، باران ونه وریده په جل وهلي بیابان، باران ونه وریده تاویل درځم په کومه ورځ چې شړک باران ...

ظفر

هنگام ظفر گردید، برخیز که برخیزیمصبح است و سحر گردید، برخیز که برخیزیم امروز می صافی از جام و خم وحدتنوشیم، ظف ...

غزل

غیر را بنما ز کویت برطرفخار را از پیش رویت برطرف چون نباشد همچو بویت بوی گلگل نما از لای مویت برطرف تا شوم قربا ...

وران هیواد

خدایه راغی خبر مړ بل قهرمان دی خدایه بیا وژلی چا ښکلی افغان دی څه تور خړ مازدیکری دی څه غمونهژونده تا نه او بیز ...

غزل

خدایه راغی خبر مر بل قهرمان دیخدایه بیا وژلی چا ښکلی افغان دی څه تور خړ مازدیکری دی څه غمونهژونده تا نه او بیزا ...

ښکلاوې وشینده

راوړه سولې راوړه په اوربل کې څو ګلان راوړه راشه ازادۍ سره جوړه زړو ته درمان راوړه راشه ښاپیرۍ په هره خوا ښکلاو ...