د پاڼې محتوا

شعرونه


بیرغ‎

دا تور، سور او زرغون رنګ سپینوي هر رنګ په رنګ دا د غازیانو عمل نامې هر رنګ یې بیانوي بیلې کارنامې دا تور، سو ...

د مومنانو رب!

خدای به ژر وطن ته سوله راولي مل د جنګ ځپلو افغانانو رب نور افغانستان به هدیره نه سي مل د غم ځپلو افغانانو رب ...

شاعر

لمر جهان او سحرا بیګانه دا خندا او لیلا بیګانه درد، غم او ژړا ببګانهروح غلیمه او دا سا بیګانه وطن او دا هوا بی ...

پس از مرگ

عزیزانم عمل کنید به این وصیت به رفاه می رسید به آب و نانی در سی سال خدمت به کشور به جز داد وطن ...

غزل

مختلف الوزن و المعنی، متوازن الألفاظ رديفي غزل پوښتې نه شم چې ناز په څو او ستا اداء په (څو) ده؟پرته د برندو ستر ...

ښکلې نړۍ!

يو ښايسته غوندي نړۍ دهپکښي لمر دی هم سپوږمۍ ده مخلوقات ټول پکښي اوسيږيخو په خپل شکل کښي ګيردۍ ده د بشريت د زېږ ...