د پاڼې محتوا

شعرونه


د وخت انتقام

عجیب وخت شو یو ملا بل ملا وژني هغه هم يي خاص د خدای په رضا وژني د مسجد، محراب، ممبر ویجاړي څه کړې چې ملا او مق ...

د اختر ډالۍ

د اسمان د عرش ماڼۍ په لوی انګړ کې یو عآلم دی چې اخته په عیش عشرت دی هیڅ تشبیه مثال يي ځمکې پر سر نشته یو جلا ش ...

مارشالي

لواطت په جایزه کې چې مارشال شي خدای دې مل د هغه ملک په داسې حال شي چې د خپل کلي او قام عزت برباد کړي داسې کس ب ...

دلته ژوند

سړی سخت خوار کړي ځیني ځیني مرحلې د ژوندون لنـــــډي تـــر تـا بــــه شـــي مرګیـه فاصــلې د ژوندون           ...

غزل

دا بد که ښه کېږي یار؟ تاته مي زړه کېـږي یار ولې اظـــهار د مینــــي؟ دواړو نه، نه کېږي یار که دا اغیار وي ...

غـــزل

یاره بـیخي ښـــه نـــه دی دا زړه مي مـري ښه نه دی طالــب کـــه ښه که بد دی امـــــریــــکایي ښه نـه دی د ...

غزل

دا بد که ښه کېږي یار؟ تاته مي زړه کېـږي یار ولې اظـــهار د مینــــي؟ دواړو نه، نه کېږي یار که دا اغیار وي ...

رنګینه دنیا

یا زه تنها رنګین یم یا دنیا رنګینه ده یا ټوکې مسخرې دي یا ریښتیا رنګینه ده یا سترګې مې لید نه کړي راته یو رنګ ...

بغاوت

که وخت سره تلل غواړی نو زاړه دودونه مات کړه سجدو ته چې يي پروت وې، نورهغه بوتونه مات کړه یاغی شه توپاني شه د ...

 غزل

 موږ لا د سختـــــــــو عذابونو وړ یو خدایه د ډېـــــــــرو تکلیفونـــو وړ یو چې د ښه توب نښه په موږ کي نه و ...