د پاڼې محتوا

شعرونه


کلیواله مینه

یوه ورځ خو مخ ښکاره کانده له بام پټ زه دېوال خوا کې ولاړ یم هر ماښام پټ که د خولې سلام مو نه سره رسیږي نو د باد پ ...

د تاریخ پند

د تاریخ بې شرمه لوبه تکراریږي پښتنو کې چې سر پورته شي سر وژني که وژنه له پردی شي یا له خپله دواړه یو شان انسانی ...

کابوس

خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون گلی پاشان شده خواب می بینم که گرگان هر کجا قاضی و مشاطه و دربان شد ...

بیرغ 

ما  په اوږو مه اچوئ ما په سینو مه ټومبئ زما په  تور سره زرغونه وجود کې د حماسو سیندونه  دنمایش  په تورو ولې وژ ...

ابهام

زه مې د مینې پر نوم تا پېژنم لویه هستي لویه دنیا پېژنم چاته یادون مې ستا د حسن وکړ هر چا ویل چې بس لیلا پېژنم ...