د پاڼې محتوا

شعرونه


ازادي

هرڅوک خپل بار به پخپله تر منزل وړي هیڅوک نه دی مکلف چې بار د بل وړي د موسی او د عیسی لارې جلا دي که ګنا ده که ثوا ...

زما ملنګه ياره

زما د کور ښاپيرۍ د رواجو قربانۍ ته يې دعلم ډېوه د ښايستونو سپوږمۍ ته مې پوره ايمان يې ته مې د زړه ارمان يې ...

اسره

ولسونه مو په تمه خیراتو ته دي پراته د بل لمن نېولی تل اسرو ته دي پراته د کار انګیزه مړه ده د تعلیم لیوالتیا ن ...

سپین شعر

نن ټوله ورځ زما له لاسونواوپښو خوندونه څاڅي خوشحالي څڅيږي ځکه داتېره شپه مې يوداسي خوب لیدوچي دشاتوسیندوي ...

د سولې ښېګڼه

جګړې ناخوالو څخه پند واخله چټک ګامونو په اوربند واخله که ورور وژنه وي همدومره بس دی سولې ښېګڼو څخه خوند واخله ...

سوله

سوله مینه ده وروري ده سوله زغم دی خواخوږي ده سوله نوم د درناوۍ دی  سوله ژوند دی زندګي ده هر ښېګڼه شي له سولې  ...

 اتل شهید

په میړانه ئې سپرکړې خپل سینه ده نن خوره  په وطن بیا د غم څپه ده د غلیم سره په محامخ جګړه کي د شهید د سر ښندنو ...

د دود ناخواله

ما یې په ټول عالم کې تور واخیست هغې د مینې په نوم پور واخیست  زه يي عالم منځ کې رسوا پرېښودم ما وی چې ټول بدن مې ...