د پاڼې محتوا

شعرونه


غزل

حسن لري خومهارت نلري د مينې مينې نزاکت نلري ګلاب جامن دي وي نوڅه يې کوې چي په خوندخوږوي کرامت نلري چي ...

غزل

غزل نا ممکنه ده چې ګران ته غاړې وځم تنهایۍ کې اکثــر ځان ته غاړې وځم مُنزوي یم د بـــې کیفه ژوند د لا ...

ارمان

لمر سترګه ووهله زړ رنګ آسمان ښکلی کړی وو خوښېدل دې چې ورته وګوري یوه زېړې او سرې پاڼې به ځان ازاد کړ آرامه به ...

غزل

زه به د وطن د ابادۍ په ارمان مړ شمه یا به د پښتون د ازادۍ په ارمان مړ شمه جنګه ستا لمبو کې سوزیدلی تور لرګی یم ...

غزل

خبره داده  چې چاره به د دوښمن کومه يار به مې وروسته پالم اوس غم د وطن کومه   منم د اور په ځنځيرو کې مو سبا تړلی ...

غزل

ناست یم د زړه د ړنګ دیوال ترشاه  څه به مې حال وي ؟ ددې حال ترشاه ترشـاه یې نیمه ځمکه وښـویده ویې ښویده په څـڼ ...