غـــزل

یاره بـیخي ښـــه نـــه دی
دا زړه مي مـري ښه نه دی

طالــب کـــه ښه که بد دی
امـــــریــــکایي ښه نـه دی

د زړه لــــه کـــــور مـي یار
کــــډه کــــــــوي ښه نه دی

څـــوک شو ناروغ، له لوږي 
خو څوک یې خوري ښه نه دی

هـــغــه "دانـش" تــه ګـــوره
پــــه لاره ځي ښه نـــــه دی