غزل

د دې عار او د دې ننګ خبري مه کړئ
پښتنو ورونو! د جنګ خبري مه کړئ

د عزت او درناوي خبري زده کړئ 
د دوکې او د نیرنګ خبري مه کړئ 

جوماتونه عبادت ته دي ځانګړي 
ګورئ هلته رنګارنګ خبري مه کړئ

بدو چارو ته څوک مه هڅوئ ورونو
یو په بلو کې د بنګ خبري مه کړئ

که یو څو شېبې لږ غلي شئ نو ښه ده
زه راغلی یم په تنګ خبري مه کړئ