دا لغمان دی

دا منظر چې معلومیږي دا لغمان دی
دا د پوهې معرفت لوی دبستان دی

لوی تاریخ د تمدن لري په زړه کې
ابادي یې زمونږ دئین په هرزمان دی

ډیر ویاړلي نومیالي یې دي روځلي
که الفت دی که عالم سعید افغان دی

ډیر پاکزړي ولسونه پکې میشت دي
که ساپي دي که ناصر یا نورستان دی

الیشنګ او الینګار ښکلې درې دي
په سیندونو یې خړوبه دي ودان دی

د مرکز نه چې شیرګړ باندې ور تیر شې
دا ښایسته عمرزائي مو ډیر ارمان دی