ښکلې نړۍ!

يو ښايسته غوندي نړۍ ده
پکښي لمر دی هم سپوږمۍ ده

مخلوقات ټول پکښي اوسيږي
خو په خپل شکل کښي ګيردۍ ده

د بشريت د زېږون ځای دئ
مالومه له تاريخه پخوانۍ ده

محل د ازل او مزل دواړو
که څه هم نورو ته کوچنۍ ده

بشر پکي پيدا پکي ښخيږي
پلمه د ژوند ده آزادۍ ده

د عزت او ذلت ځای دئ
خبره د اسلام، مسلمانۍ ده

څوک خوشحال پکي اوسيږي
چاته پېلامه د بدبختۍ ده

چا پکي عجيبه مزې وکړې
د چا کفن پکار دی، ليونۍ ده

بس په هر چا باندي تيريږي
ذکي وايمه ناڅي ښاپېرۍ ده