د پاڼې محتوا

شعرونه


الهي!

الهي! زړونه مو ژوندي کړه د ايمان په مينهربه! تلپاته مو لره ټول د قران په مينهته لايزال يې او په زړونو مو سلطان يې ...

د عشق سزا!

که نن پر دنیا يم سبا پر عقباآخته په ګناه یم ولي بې پروالاهم زنداني یم په دغه ځنځیرذکي مبتلا یم د عشق په سزا نه ړ ...

ژونده!

ژونده مرګي ته نور په غاړه ورځم عهد پوره کومه تر دلداره ورځم په فاني ژوند هیڅکله نه مړېږم مرګيه ستا تر تود بازار ...

فراغت

تورماچکې! فراغت دې مبارک شه!ستاسو جشن ته دروړمه ډېر ګلونهیوه نامه د محبت په کې اېږدمههسکه غاړه یې بیا تاته درکو ...

توکل!

تل توکل په رب کوه چي مايوس نه شېپه هر دم رب يادوه چي بې وس نه شې مصيبت کي که ايسار شوې خير يې غواړهپه آُميد رطب ش ...

هنرمند

تا یو څه را زده کړل دومره مینه د راکړه چې د زړه په هره برخه کې ګرانښت را ګډ شواوس چې ته نه یې ستا په خالق میین شو ...

حالات او مولانا

مېکدې کې د ساقي جام ته محتاج شيرب چې وغواړي د ښکلو ارزاني کا یم تر اوسه لا هوښیارچې دوکه نه شمد تقدیر د اوږد من ...

د ژوند سلسله!

زما دي عشق ته تلوسه وه په تلواره نه وهد یو دیدن مي اندېښنه وه په یکباره نه وه دنیوي مینه یو لحظه وه دوامداره نه ...