د پاڼې محتوا

ادبي ټوټې


شالون او ولمه

ولمه  : ما سره خبرې مه کوه شالون : تا سره کله خبرې کیږي، د غوسې رنګ مې نن  ولید چې رښتیا هم سور وي ولمه : او ...

قفس

مور مې په ژړا راته وويل: ـ زه به نو څه ووايم، د پلار کار دې دی، هغه سره کله خبره کېږي... په ژړا مې ورته وويل: ـ خ ...

ستړی شم

ځینې وخت بیخي ستړی شم ناراحته شم او سم د خفګان احساس وکړم ځکه چې؛ ای ژونده ستا پېټی راته سخت دروند تمام شي. س ...

طبیعت او انسان‎

چې مې سترګې را خلاصې کړې له هر لورې مې واوریدې کیسې مخ ته مې پرتې وې رنګ رنک منظرې د ساحل تر غاړه سمندر په نڅا ...

ژوند يوه شيبه دی

سترګې مې خلاصې کړې! نه لباس، نه منطق او نه دې وړاندې سوچ. دسترګو  وړاندې مې نوې رڼا و؛ نه يې مفهوم او نه يې پيژن ...