ستړی شم

ځینې وخت بیخي ستړی شم
ناراحته شم او سم د خفګان احساس وکړم
ځکه چې؛ ای ژونده ستا پېټی راته سخت دروند تمام شي.

ستا پېټی ځینې وخت د وړلو له امکانه بهر شي.
ژونده! ځینې وخت دا بې بقا نړۍ راته زندان او ته بیا ځولنې شې.

نور له دې زندانه او له دې ځولنو آزادي غواړم
نور ستا پېټی نه شم وړلی
نور حقیقي ژوند ته ګرځم
نور بس!