ژوند يوه شيبه دی

سترګې مې خلاصې کړې! نه لباس، نه منطق او نه دې وړاندې سوچ.
دسترګو  وړاندې مې نوې رڼا و؛ نه يې مفهوم او نه يې پيژندښت راسره وٶ.

د تيارو او رڼا شاهد وم؛ چې ځان مې پټ او په لاس مې سپينې پاڼې وموندلې، د څو خوبونو نه وروسته مې بڼ کې استوګنځی شو. هرې خواته خورې - ورې ميوې؛ ځينې خوږې او ځينې ترخې وې. د بوستان څلور فصلونه مې وپېژندل،أد لمر څرک او د شپې ظلمت راته څرګند شو. په خپلو(اګرومګر) کې ډوب وم، چې ګنګوسې مې تر غوږ شوې...!

تا به ويل! چې څوک مې ځانته غواړي! او راته وايي! 
ستا د سفر وروستی ټکی مونږ سره  دی. 
دا ژوند يوه شيبه دی