د پاڼې محتوا

ټولنیزې


غور کول

د هرې مرحلې په اړه جلا جلا تعبیرونه وي، چې څنگه له شرایطو سره مطابق وڅیړل شي. هر انسان له موضوع، پېښو، پدیدېدو ا ...