د پاڼې محتوا

ټولنیزې


ایلبند

د لرغونپوهنې څیړنو جوته کړې، چې د لومړي ځل له پاره انسانانو د نوې ډبرې دوره کې حیوانات اهلي کړل او ورسره په کرن ...