د پاڼې محتوا

ټولنیزې


زه یې کوی شم

مه وایاست چې مهم نه یم، ووایاست زه یې کوی شم. همدا نن پر خپلو وړتیاوو فکر وکړئ، دا چې تاسې څومره وړتیاوې او مهار ...