د پاڼې محتوا

ټولنیزې


مه ناتوانه کېږئ

ولې خپل ارزښتمن وخت د نورو د عېبونو په پېدا کولو تېر کړو؟ که د نورو عېبونه لټوو، مانا دا چې موږ ته وخت ارزښت نلر ...