د پاڼې محتوا

ټولنیزې


ډيوه

د خپل کور د تورې تیارې د رڼا لپاره به مو په کور کې ډیوه روښانوله. تر ناوخته به د ډیوې رڼا ته ناست او دنیا خوندورې ...

برغسون

څرنګه چې مو مخکې ورته اشاره وکړه یو له هغو لاملونو چې د کلیو په نومښود کې پراخه اغېز لري اوبیز جوړښتونه او بڼې د ...