نرښځي افغانستان کې هم شته!؟

ستاسې پام دی؟
دا مسله مې درې کاله مخکې هم څېړلې ؤه.
پاکستان کې بیخي ډېر نرښځي دي، ښکاره توګه ټولنې، مامورین اؤ ؤکیلان لري. زموږ هم ډېره فاصله نۀشته ؤرسره، تۀؤا دلته افغانستان کې به نرښځي نۀؤي؟ خو دلته د کلتوري شرم لۀ امله نۀ افشا کېږي.

موږ هلک ته ؤادۀ کؤو خو ټېسټ/ معاینه کؤو یې نا، چې اؤلاد یې نۀ کېږي بیا بل اؤ بیا بل ؤادۀ ؤرته ؤکړو، ښځې پۀ ډاکټرانو اؤ زیارتونو ګرځؤو، خو نارینه نا.

دا لۀ ښځو سره څومره ظلم دی، چې هم یې لۀ بل میړۀ ؤباسو اؤ هم خپله د کار نۀؤو.
دلته خو غیرتونو(!) دي، طلاق هم نۀ ؤرکؤي، زور ؤرکؤي چې ښځه یې بل میړۀ ته ؤادۀ شي، فکر کؤي چې لۀ طلاق روسته یې هم مېرمن حسابېږي.

ښه چې میړۀ یې مړجینګ ؤي، د ملا لنډي ؤرتګ ته به نۀ مجبورېږي اؤ نۀ به رسؤا کېږي؟
دا خدایي نظام دی چې څوک نرښځی، څوک ښځه اؤ څوک فول نر پیدا کړي، ځینې نارینه یؤازې کمه تداؤي غؤاړي، کله بیا ښځه کې مشکل ؤي، خو داسې هم شته چې نرښځی ؤي اؤ هېڅ علاج یې نۀکېږي، مګر لۀ ؤادۀ مخکې د دؤاړه لوريو معاینه پۀکار ده.

مګر متاسفانه د ناسم رؤاج لۀ امله دلته د جینۍ پلار یؤازې پیسو، تعلیم اؤ د هلک ظاهر ته ګوري اؤ د هلک پلار هم دا نۀؤي سنجؤلې چې د جینۍ تخم‌دان د کار دی اؤ د هلک چرګ غاړه ؤهلی شي اؤ که یا!؟

دا نورې ډېرې بدې پایلې لرلی شي، ټولې ښځې هم دومره‌ ایماندارې اؤ مبارزې نۀؤي چې لۀ یؤ نرښځي دې خپل ژوند قربان کړي، شاید بل طرفته ته یې میلان پیدا شي اؤ شاید ډېرې پېښې داسې ؤلرو خو دلته اړؤندې ادارې هم د کلتوري حساسیتونو لۀ امله څوک نۀ افشا کؤي.

دې باره کې د رسنیو فعالانو تر څنګ د خطیبانو، استادانو اؤ ډاکټرانو ټولو فرض جوړېږي چې عامه پوهاؤی ؤکړي، ګنې دلته د ډېرو درنو پتمنو جینکو ژؤند تبا اؤ بلکې غرق دی اؤ پوښتنه به یې لۀ مسؤلانو کېږي یارو.