د پاڼې محتوا

ټولنیزې


زوی ته لیک ‎‎

زویه! زه ستا له څیرې او حیرانو سترګو چې نوې نړۍ ته پرې ګورې، ډېر حیران یم، ته د هغه نسل ملګری همزولی یې چې د ګونګ ...