د پاڼې محتوا

لڼډې کیسې


یوه پوښتنه

د قوشتېپې کانال له انجنیرانو یو را ولاړ شو، وې ویل: درنو مشرانو! دوه خبرې لرم، که اجازه را کړئ. د شاوخوا ...

ګرځون

هیندارې ته ودرېد، لکه تبه چې یې ونیسي، ورېږدېد، سترګې یې پټې کړې، بېرته یې وغړولې. لکه شری چې پرې راختلی وي، دا ...