د پاڼې محتوا

لڼډې کیسې


رئيس

 د ورځې لس بجې دي. د پلار معاينه خانې ته په خپل کريمي والګاه موټر کې راغلم، پلار مې د معاينه خانې په انګړ کې درېد ...

شهید محصل

خبریال له شهیدانو ډک ټولګي ته دننه شو تنکي تنکي ځوانان په وینو لت پت ها خوا دې خوا پراته ؤ د خبریال رنګ تک زېړ شو ...