د پاڼې محتوا

لڼډې کیسې


انا

نیمه پېړۍ ده چې ناروغه په کټ کې پرته ده. له اده باده وتلې ده، داسې ډنګره شوې ته وا ټولې غوښې یې توږلې او یوازې هډ ...

تمه (لنډه کيسه)

ځيږه لاسونه يې پر مخ را تېر کړل. ډېر يې ترې سر وټکوو. وييل يې نه پوښتنه کوي او نه پيسې راليږي. له دې سره د توشکې ...

رئيس

 د ورځې لس بجې دي. د پلار معاينه خانې ته په خپل کريمي والګاه موټر کې راغلم، پلار مې د معاينه خانې په انګړ کې درېد ...