د پاڼې محتوا

لڼډې کیسې


تالاشي

ددروازې مخې ته څوکاډي لیکه ودریدل، دوړو کوڅه په سرواخیسته، غرهاری په کوروکې ناست وګړي وترهول، له راغلوګاډووس ...

سورۍ ما ڼۍ

دروازه ېې په کراره ټک ټک کړه، ترشاه غږراغئ : ـ مهرباني  دروازه ېې پرانیسته، دمیزترشاه په سپین چپن کې ناست کس ...

انا

نیمه پېړۍ ده چې ناروغه په کټ کې پرته ده. له اده باده وتلې ده، داسې ډنګره شوې ته وا ټولې غوښې یې توږلې او یوازې هډ ...

تمه (لنډه کيسه)

ځيږه لاسونه يې پر مخ را تېر کړل. ډېر يې ترې سر وټکوو. وييل يې نه پوښتنه کوي او نه پيسې راليږي. له دې سره د توشکې ...