د پاڼې محتوا

شعرونه


شعر

په بيرحمي مې وژني څوك زما تقصير نه ښيي چاته دې خداى د چا د دوه سترګو تاثيرنه ښيي ولې دې ايښي د رقيب انـــځور ز ...

بې پروا

بې پرواياره چې ته مې له زړه باســــــــــــــــــې نه چې زه هم زړه دبل ښكلــــــي ډالۍ كـــــــړم نه چې ستا ...

څلور بيتونه

جـــذبووژلي خلك مفــــكورو وژلـــــي خــــــلك دې هسې ننګ وژلي دي پښتو وژلـي خــــلك چاهسې سور صليب د كلي ...