د پاڼې محتوا

شعرونه


غرنۍ مينه

هــــــــــــــــــــغه نــــــــازولـــــې پــــــخـــــوانــــــــې مــــــــــينه کلــــــــــه بــ ...

دازماافغان دی

دازماافغان دی ســــــر يې دی په لاس کـې هــرمـــــــيدان کــې قــــــــهرمان دی دازماافغان دی الله اکـ ...

غزل

داغ مې د زړګي كه د ښودو نه دى راز د محبت د پټېدو نه دى مكوه حيرت زما په بژه ګرېوان تا لا سم ليدلى پر شلېدو ...

غزل

لكه ماشوم چې پر وړو وړو خبرو راځي داسې دې مينه په خوږلت او په شكرو راځي دا ستا غمونه يو دوه ندي په لښكرو را ...