د پاڼې محتوا

سیاسي


پكه دا دې لا بله سپكه

نن ماښام مي دبي بي سي راديو په اونيز بحث كي دلطف اﷲ مشعل له خولي واوريدل چي له پنجشير څخه قومي مشران راغلل اولو ...