لڼډې کیسې
  ناراضه بوډۍ
لڼډې کیسې

  ناراضه بوډۍ

(يوه ټکه (لنډه کيسه
لڼډې کیسې

(يوه ټکه (لنډه کيسه

  دیموکرات پلار
لڼډې کیسې

دیموکرات پلار

شهید محصل
لڼډې کیسې

شهید محصل

ژوند وکړه - لنډه کېسه‎
لڼډې کیسې

ژوند وکړه - لنډه کېسه‎

خدایه! یوه ګوله!  لنډه کیسه  
لڼډې کیسې

خدایه! یوه ګوله! لنډه کیسه  

ازمايل شوې مينه (لنډه کېسه) ‎
لڼډې کیسې

ازمايل شوې مينه (لنډه کېسه) ‎

د خدای ج غږ (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

د خدای ج غږ (لنډه کیسه)

    زه لېـــور نه کړم
لڼډې کیسې

   زه لېـــور نه کړم

   د خدای کور
لڼډې کیسې

  د خدای کور