لڼډې کیسې
غزل    
لڼډې کیسې

غزل   

لنډه کېسه
لڼډې کیسې

لنډه کېسه

پاته شوني خواړه
لڼډې کیسې

پاته شوني خواړه

!مور ته ډالۍ
لڼډې کیسې

!مور ته ډالۍ

که هر تره داسې وکړي 
لڼډې کیسې

که هر تره داسې وکړي 

نا څرګند پور
لڼډې کیسې

نا څرګند پور

پاک شهید (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

پاک شهید (لنډه کیسه)

میراث 
لڼډې کیسې

میراث 

 شمعدان
لڼډې کیسې

شمعدان

د نیکه ډالۍ 
لڼډې کیسې

د نیکه ډالۍ