لڼډې کیسې
لعنت پر اروپا (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې

لعنت پر اروپا (لنډه کيسه)

تالاشي
لڼډې کیسې

تالاشي

خاين ورور (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې

خاين ورور (لنډه کيسه)

سورۍ ما ڼۍ
لڼډې کیسې

سورۍ ما ڼۍ

 دوې کرښې (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

دوې کرښې (لنډه کیسه)

انا
لڼډې کیسې

انا

رخشانه (لنډه کيسه)  
لڼډې کیسې

رخشانه (لنډه کيسه)  

افطار نزدیک است؛ من بر نمی گردم! (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې
تمه (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې

تمه (لنډه کيسه)

   بې له مینې زما پاتې شاعري ده
لڼډې کیسې

  بې له مینې زما پاتې شاعري ده