لڼډې کیسې
يوازې ژوندی، که سم ژوند!؟
لڼډې کیسې

يوازې ژوندی، که سم ژوند!؟

ميراث خور! لنډه کيسه 
لڼډې کیسې

ميراث خور! لنډه کيسه 

     له دوی مو زده کړل   (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

     له دوی مو زده کړل   (لنډه کیسه)

انساني توپیر (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

انساني توپیر (لنډه کیسه)

غربت
لڼډې کیسې

غربت

موږک (لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

موږک (لنډه کیسه)

له انسان کرکه
لڼډې کیسې

له انسان کرکه

د زړۀ خبرې
لڼډې کیسې

د زړۀ خبرې

په طوفان کې راایساره نجلۍ 
لڼډې کیسې

په طوفان کې راایساره نجلۍ 

تلپاتې اتلولي  
لڼډې کیسې

تلپاتې اتلولي