د پاڼې محتوا

ذوقي او تفريحي


دمرغانوپاچا

و، نه و... په پخوا وختونو کې، په یوه هیواد کې ، یو غریب سړی و چې آن خپله ورځنې ډوډۍ یې نلرله، بیوزله و، خو بد ز ...

اونۍ

اونۍ د چم هغه جيني وه چې د لويو او وړو په خولو کې ددي د ښايست خبرې وې ، ډيره زړه سوانده ، نيک خويه ، حياناکه او د ...