د پاڼې محتوا

ذوقي او تفريحي


د خوب مانا

يو مزدور خپل بادار ته وويل : صيب بيګاه مې خوب ليده ، چې ته پهشاتو ککړ يې او زه په مرداريو . بادار و ...

دپور ورکولونوي طريقه

يوۀ سړي چاته پور ورکړی و ، چې هرڅومره هڅه يې چې وکړه خپل پوروړی په ﻻس نه ورتلو. باﻻخره يوه ورځ يې خپل پوروړی ګي ...

د موږک ځواب

یوموږک دشرابوپه بوتل کې لویدلی و، پیشوورته راغله غوښتل یې چې ويې خوري . موږک ورته وویل ددې بوتل نه مې وباسه بیا ...

ګنجی ښوونکی

يوه ورځ زده کوونکی ټولګي ته لږ ناوخته راننوت او د ځای په لټه کې شو. ښوونکي ترې وپوښتل، چې څه کوې؟ ده ځواب ورک ...

له بامه غورځيدل

يو سړی د بام پر سر بيده و، نيمه شپه وه چې په لټ راوښتلو خو له بامه ﻻندې کوڅې ته وغورځيد. د غورځيدو سره له خوبه را ...

ټولپوښتنه

په 1985 کې ملګرو ملتو يوه ټولپوښتنه ترسره کړه، پوښتنه په دې ډول وه: په نورو هېوادونو کې د خوراکي توکو د کمبو ...