د پاڼې محتوا

ذوقي او تفريحي


د سلطان نوکر

وايي سلطان محمود ته يې د لوږې پر وخت باتينګڼ راوړل او سلطان ته يې خوند ورکړ. خادم يې د باتينګڼو په ستايلو پ ...

بېچاره مامور

رييس خپل مامور ته: نه شرمېږې چې په دفتر کې لوبې کې؟ مامور: صاحبه څه وکړم ، دا د موټرو شورماشور مې خوب ته ن ...

عقلي کمزورتيا

د پوځي قطعې ډاکتر يو ډنګر ځوان سرتېری معاينه کړ او ويې ليکل، چې:دجسمي کمزورتيا له امله معاف دی. سرتېري ...

د وکيل زړه

وايي چې يوه ناروغ د زړه پيوند ته اړتيا پيدا کړه. ډاکترانو ورته وويل ، چې درې زړونه تيار شته دي: د يوه ځوان او تن ...

د ښځې ځواک

آياد د دوو سترګو اړيکو ته مو کله پام کړی؟ دوې سترګې هېڅکله نه سره ويني، خو : په ګډه باڼه زنبي؛ يو ځای حرکت کوي ...

سپی

د سيمنار نه ستړې ستوړی راغلم نو په پخلنځي کې کيناستم او نور د سيمنار ګډونوال هم وو ډېر ګرم بحث روان وو نو ما ...