د پاڼې محتوا

سیاسي


د الويښ آرمان

دلسو كالونو وروسته داستاد محمد صديق روهي جنازه په خوست كې د ده په پلارنى هديره كې خاوروته وسپارل شوه. كانديد اك ...

داڅوك دى ؟

داڅوك دى ؟ چې هم ډول دى . هم خورجين دى. او هم سور ناچي .هم يې كري هم يې ريبې . څوك څيري اوڅوك گنډي . څوك لمسوي او ...