لڼډې کیسې
ته د خپلې کښتۍ ماڼو یې!
لڼډې کیسې

ته د خپلې کښتۍ ماڼو یې!

غربته څه دې کوم؟!
لڼډې کیسې

غربته څه دې کوم؟!

پرښتې او شیطانان
لڼډې کیسې

پرښتې او شیطانان

سترګک
لڼډې کیسې

سترګک

غرڅنۍ اوبړیڅ (دکوچنیانو له پاره لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

غرڅنۍ اوبړیڅ (دکوچنیانو له پاره لنډه کیسه)

یو ماشوم یوه نړۍ
لڼډې کیسې

یو ماشوم یوه نړۍ

فاحشه خانه
لڼډې کیسې

فاحشه خانه

د مينې ليک
لڼډې کیسې

د مينې ليک

ګناهګاره
لڼډې کیسې

ګناهګاره

داغزیو ګلاب  (د کوچنیانو له پاره لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

داغزیو ګلاب (د کوچنیانو له پاره لنډه کیسه)