لڼډې کیسې
بل زندان
لڼډې کیسې

بل زندان

بې غږه
لڼډې کیسې

بې غږه

بل واده    
لڼډې کیسې

بل واده    

غوښه - لنده کيسه
لڼډې کیسې

غوښه - لنده کيسه

د سودا کڅوړه
لڼډې کیسې

د سودا کڅوړه

لنډه کېسه(ګولۍ)
لڼډې کیسې

لنډه کېسه(ګولۍ)

ټــــــــال وزنګولـــــــم!
لڼډې کیسې

ټــــــــال وزنګولـــــــم!

ژوند داسې دی؛ لنډه کیسه
لڼډې کیسې

ژوند داسې دی؛ لنډه کیسه

د سپي او معذورې کوترې سره ځانګړې ملګرتیا نړۍ حیرانه کړې
لڼډې کیسې