د پاڼې محتوا

روغتیايي


سټرس

ډیر خلک سټرس احساسوي او ځینې بیا سټرس ګټور مومي او دوی فکر کوي چې سټرس تشویق اړخ لري. که چیرې سټرس ستاسو پر ژوند ...