ګبين/عسل او شين چای د سترګو لاندې تورو کړيو او پړسېدلو سترګو کورنۍ درملنه 

که چېرې د سترکو لاندې برخه مو توره شوې وي او تورې حلقې يې پيدا کړې وي او همدا ډول له خوبه د پورته کېدو په وخت کې مو سترګې پړسېدلې وي چې Puffy Eyes ورته وايي؛ شات او شين چای يې ښه درملنه ده. 
 
يوه کاشوغه ګبين او يوه کاشوغه شين چاي سره ګډ کړئ؛ چې يخ شي بيا يې په اړوند برخه ووهئ، سترګې مو پټې کړئ او د ۳۰دقيقو لپاره ورته منتظر شئ. 
 
دا چاره د درېيو اوونيو لپاره هره ورځ تر سره کړئ او ورسته به مو د سترګو پړسوب او د سترګو لاندې تورې کړۍ ورکې شيي.