افغانستان
د پنجشېر جګړه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي غبرګون 
افغانستان
په زور او جګړې کابل نه نيسو؛ د طالبانو ډاډ 
افغانستان

په زور او جګړې کابل نه نيسو؛ د طالبانو ډاډ 

عمران خان: پښتون د افغانستان اکثريت قوم نه دی
افغانستان

عمران خان: پښتون د افغانستان اکثريت قوم نه دی

دوستم: حکومت زما خبرې نه منلې او اوس وضعيت دې حال ته ورسېد
افغانستان