افغانستان
طالبانو په سرپل کې د افغان ځواکونو ګډه اډه ونیوله
افغانستان
د مشهور کمېډین ابراهیم عابد وضعیت د ډاډ وړ ښوول شوی
افغانستان