افغانستان
د جاپان امپراتور ولسمشر غني ته په ټاکنو کې د بريا مبارکي ويلي
افغانستان
خوست کې يو ماشوم د انسان تښتونکو وژغورل شو 
افغانستان

خوست کې يو ماشوم د انسان تښتونکو وژغورل شو 

ولسمشر غني د وزيرانو ټاکل تر پنځو ورځو وځنډول 
افغانستان

ولسمشر غني د وزيرانو ټاکل تر پنځو ورځو وځنډول