د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


یونلور (Path):

هره پوښۍ او فایل ځان ته یوه لاره لري ، چي وهغه ته یونلور (Path) وایي ، کوم چي د ( /) علامې په وسیله یو دبل سره ...