د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


پيل یې کړئ

مهمه نه ده چې نورو ته انتظار وکړئ، مه منتظر کېږئ. همدا نن فرصت لرئ، ګټه ترې واخلئ. پیل یې کړئ، هغه چې په خیال او ت ...

څنګه ژوند وکړو!

لومړی څیز په ژوند کې هدف دی چې الله پاک هم په خپل کلام کې فرمائیلي دي چې انسان د ټولو مخلوقاتو اشرف او غوره دی او ...

وحشي ژوند

وحشي ژوند، هغه ژوند ته ویل کیږي چې ژوندي موجودات (نباتات او حېوانات) په طبیعي ډول خپل ژوند ته دوام ورکوي ا ...