د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


د رديف تعريف

د رديف په اړه که څه هم هومره پلټنه او بحث نه دی شوی څومره چې لازم دی مگر په دې برخه کې د اوسنيو شاعرانو ...

ډینامیک متن

ډينامیک متن ته روان متن هم وايي، ادبپوهان متون د سپړنېاو سیال له مخې په (ډینامیک او سټاټیک) باندې ویشي؛ ډ ...