د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


د وخت مدیریت

د وخت مدیریت هغه پروسه ده چې په هغه کې وخت داسې کنترول او پلانیږي چې څنګه په مشخصو کارونو مصرف شي. د وخت ښه مدیری ...