د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


کچغو 

کچغو د مسجد درې یو له مشهورو کلیو څخه دی؛ دا د ګربت د غره په لمن کې یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې کابو پېنځه سوه کورنۍ پ ...