د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


بلند کاش

د سیداباد ولسوالۍ اړوند د ګربت د غره د ختیځې لمنې په پرتو حصارنو کې ګڼ شمېر کلي ودان شوي دي خو نوموړي کلي ته ...