د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


تابوتي څوکۍ 

يو انګلېسي ډيزاينر او ترکاڼ په کارځايونو کې د کارګرو د ډېر وخت لپاره کار او اوږدو ساعتونو سره په منفي غبرګون کې ...