د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


فرهنګ 

فرهنګ یو له رنګارنګیو ډک کاروان دی، چې د یوې ټولنې خلک پکې ځانونه په بېلابېلو ډولونو ښيي. انسان په همدې غېږه کې ...