د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


 ژوندی وجدان

د هر انسان دننه د وجدان په نوم د يوې محکمې ودانۍ ده، رغول او ړنګول يې اختياري دي. هر چا چې آباد وساتله، دايمي آبا ...

تابوتي څوکۍ 

يو انګلېسي ډيزاينر او ترکاڼ په کارځايونو کې د کارګرو د ډېر وخت لپاره کار او اوږدو ساعتونو سره په منفي غبرګون کې ...