روهي خبرې کوي - Rohi Talks
د غوايي اوومه (۷) او اتمه (۸)؛ څه توپير يې ترمنځ؟ ګټې، زيان او اغېز يې!
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
ولې له مشورتي لويې جرګې سره پرېکون؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks

ولې له مشورتي لويې جرګې سره پرېکون؟

ولسمشر غني به د شته چلنجونو پر وړاندې څومره مقاومت وکړي؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks

ولسمشر غني به د شته چلنجونو پر وړاندې څومره مقاومت وکړي؟

د ولسمشر غني سياسي تېروتنې څه دي او د زورواکو پر وړاندې يې سياست څومره بريالی دی؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
د سولې مشورتي لويه جرګه د کومو موخو لپاره ده او کوم درد به دوا کړي؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
د سلواغې ۲۶مه: د روسانو له وتلو وروسته ولې افغانان سره ښکر په ښکر شول؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
د مسکو ناسته او څلور بې ځوابه پوښتنې؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks

د مسکو ناسته او څلور بې ځوابه پوښتنې؟