د پاڼې محتوا

ادبي ټوټې


وېرجن براعظم

لږ تم شه  خبره واوره  ته له حقیقته ځان خبر کړه  باور وکړه  هغسې نه ده  کوم ډول چې ته فکر کوې  په ما باور وکړه ...

ته چېرته يې؟

زه ستا د ماشومتوب ملګری،  کالونه پس کلي ته راغلی يم،  هغه کلي ته چې ما او تا پکې د ماشومتوب رنګينې او بې غمه شيب ...

د مور دعا

اجمیرپه نازکو لاسونو د خپل ذهن انځور په نمجنو خاورو کې ښکاره کولو، د هغه په دغه کار کې یوه هیله نغښتې وه، چې وخت ...