لڼډې کیسې
فاتحه
لڼډې کیسې

فاتحه

پولیس او سبزي پلورنکی
لڼډې کیسې

پولیس او سبزي پلورنکی

جادویي ونه / لنډه کیسه
لڼډې کیسې

جادویي ونه / لنډه کیسه

د ماشومانو لپاره د یو رحم کوونکي سپین ږیري لنډه کیسه
لڼډې کیسې

د ماشومانو لپاره د یو رحم کوونکي سپین ږیري لنډه کیسه

دوه څپېړې
لڼډې کیسې

دوه څپېړې

تشې نارې
لڼډې کیسې

تشې نارې

له زمري سره ښکار
لڼډې کیسې

له زمري سره ښکار

 د معجزې اخیستل/  لنډه کیسه:
لڼډې کیسې

د معجزې اخیستل/ لنډه کیسه:

بدلنۍ/ لنډه کیسه:
لڼډې کیسې

بدلنۍ/ لنډه کیسه:

تږی/ لنډه کيسه
لڼډې کیسې

تږی/ لنډه کيسه