ګونګسې
د کرزي په کور کې د زلمي خليلزاد او ډاکټر سپنتا شخړه 
ګونګسې