ګونګسې
د کرزي په کور کې د زلمي خليلزاد او ډاکټر سپنتا شخړه 
ګونګسې
جنرال خوشحال سعادت محاکمه کېږي
ګونګسې

جنرال خوشحال سعادت محاکمه کېږي