د اونۍ څېره
رنګين دادفر سپنتا
د اونۍ څېره

رنګين دادفر سپنتا

پخوانی پاچا ارواښاد محمد ظاهرشاه
د اونۍ څېره

پخوانی پاچا ارواښاد محمد ظاهرشاه

ګلبدين حکمتيار
د اونۍ څېره

ګلبدين حکمتيار