د پاڼې محتوا

اسلامي


د کاييناتو خلقت

 د شلمې پېړۍ تر نيمايي پورې داسې انګېرل کېده، چې ناپايه جهان تل موجود واو تل به موجود وي .د دغې نظريې پر بنسټ نړ ...