د پاڼې محتوا

اسلامي


له ډاکټر ذاکر نايک پوښتنه: ولې په اسلام کې غلامي جواز لري او ولې نارينه مسلمان ته له نکاح پرته اجازه ورکړل شوې، چې له خپلې غلامې سره جنسي اړيکې تر سره کړي؟ 

دا چې د اسلام په سپيڅلي دين کې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړل شوې ده، چې ښځينه غلامانو سره جنسي اړيکې تر سره کړي او ...