د پاڼې محتوا

اسلامي


د طبیعت ننداره

ټول مخلوقات، ځمکه او اسمانونه الله ج پیدا کړي دي. طبیعت کې الله ج په خپل قدرت سره موږ ته هر څه پیدا کړي دي، لکه، ...